Payaq Gallery

Eighty eight TGU : No Name

Additional information

Art Piece in

Offline City

Artist

Eighty eight TGU

Techiqe

Size

40 x 25 cm

In Stock

฿19,999

Concept :

เมื่อทุกอย่างล่มสลาย กลายเป็น 0 ทุกชื่อเสียงเรียงนาม จึงกลายเป็นไร้นาม นับใหม่จากความว่างเปล่า จึงไร้ซึ่ง ชื่อ ผู้ที่ลับและได้ไป จะเป็นผู้ก่อเกิด